Włókniarz Ośrodek Wypoczynkowo Rehabilitacyjny

KILKA SŁÓW O RODO...

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) informujemy, iż:

administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy my, czyli P.P.U.H. Danex, Ośrodek Wypoczynkowo Rehabilitacyjny Włókniarz. Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczone, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami. Zapewniamy, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych. Rozwiązania dotyczące ochrony danych osobowych stosowane w naszej firmie odpowiadają najwyższym standardom bezpieczeństwa informacji.

Dlaczego i jak przetwarzamy dane osobowe?

Przy zawieraniu umowy/zameldowaniu w naszym ośrodku i korzystaniu z usług pozyskujemy dane osobowe. Są to m.in.:

 • nazwisko i imiona
 • miejsce i data urodzenia
 • adres miejsca zamieszkania oraz adres korespondencyjny
 • numer kontaktowy oraz adres e-mail
 • numer ewidencyjny PESEL – w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej
 • nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca – numer paszportu lub karty pobytu

Bez tych danych nie moglibyśmy świadczyć usług:

 • Realizacji obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1c RODO) w celu np.:
  • wystawiania i przechowywania faktur
  • przechowywania informacji o wykonanych usługach
  • rozpatrywania reklamacji
 • Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Ośrodka Wypoczynkowo Rehabilitacyjnego Włókniarz (art. 6 ust. 1f RODO) w celu np.:
  • ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń
  • zawiadamiania właściwych organów
  • odpowiedzi na Twoje pytania, wnioski, propozycje, uwagi
  • wsparcia obsługi
  • tworzenia analiz, zestawień na nasze wewnętrzne potrzeby (raportowanie, przygotowania propozycji ofert itp.)

Dane te przetwarzamy w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń, o ile przepisy nie nakazują nam wcześniejszego usunięcia danych.
Możemy również przetwarzać dane w innych celach, jeśli udzieliłeś odrębnej zgody na takie przetwarzanie – np.: zgody na działania marketingowe (art. 6 ust. 1a RODO). Dzięki zgodom marketingowym możemy:

 • Prezentować reklamy Ośrodka Wypoczynkowo Rehabilitacyjnego Włókniarz i firm z nami współpracujących. W tym celu możemy analizować dane wedle Twojego uznania
 • Tworzyć zestawienia, analizy, statystyki tego, jak korzystasz z funkcjonalności naszych usług. Informacje te będziemy łączyć z informacjami o innych naszych klientach tak, aby budować anonimowe bazy informacji

Pamiętaj, że masz prawo w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę.

Zebranie powyższych informacji pozwoli nam zaproponować najkorzystniejsze oferty i rozwiązania dostępne w Ośrodku Wypoczynkowo Rehabilitacyjnym Włókniarz i w firmach, z którymi współpracujemy. Udzielone zgody są niezależne od czasu trwania umowy – od momentu wycofania zgody dane nie będą przetwarzane.
Przetwarzanie w związku z realizowaniem prawnie uzasadnionych interesów Ośrodka Wypoczynkowo Rehabilitacyjnego Włókniarz oraz na podstawie otrzymanej zgody może być wykonywane w sposób zautomatyzowany, pozwalający na prognozowanie preferencji (np. co do jakości ofert i usług).

Komu przekażemy twoje dane?

Przekażemy je odbiorcom trzecim, jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednią podstawę prawną:

 • Organom państwowym (np.: Prokuraturze, Policji, Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej)
 • Partnerom działającym na nasze zlecenie

Jakie prawa przysługują ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

 • Prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się
 • Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania
 • Prawo dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz kopii danych
 • Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazałeś lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe. Zakres tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa
 • Prawo do sprzeciwu – możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych:
  • na potrzeby marketingu bezpośredniego - zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu
  • w szczególnych sytuacjach, jeśli przetwarzamy dane w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym. Zaprzestaniemy przetwarzania danych w tych celach, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania
 • Prawo do wycofania zgody – możesz w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą wyraziłeś. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Ciebie celu. Zauważ, że do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane.

Czym są pliki cookies i do czego je wykorzystujemy?

Pliki cookies to niewielkie informacje nazywane ciasteczkami, wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy i zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Wykorzystanie analitycznych plików cookie pozwala nam na stałe udoskonalanie struktury i zawartości serwisu, by w jak największym stopniu odpowiadał on potrzebom naszych obecnych i potencjalnych klientów.
Zbieramy jedynie anonimowe dane statystyczne, służące do poprawy wygody korzystania z naszej strony internetowej.


Możesz realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego:

 • wysyłając e-mail na adres:
 • telefonicznie pod numerem: +48 598144424
 • wysyłając na adres korespondencyjny: Włókniarz Ośrodek Wypoczynkowo Rehabilitacyjny, ul. Wczasowa 15, 76-270 Ustka, Polska

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.
Znajdziesz nas pod adresem: Włókniarz Ośrodek Wypoczynkowo Rehabilitacyjny, ul. Wczasowa 15, 76-270 Ustka, Polska