WŁÓKNIARZ OŚRODEK WYPOCZYNKOWO REHABILITACYJNY

KILKA SŁÓW O RODO...

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

Zmiana przepisów nie wymaga Państwa zaangażowania (kontaktu osobistego, telefonicznego, pisemnego z Ośrodkiem Wypoczynkowo Rehabilitacyjnym Włókniarz), jednak zależy nam abyście Państwo mieli wszystkie niezbędne informacje wynikające z RODO o tym, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe.

Administratorem Państwa danych osobowych jesteśmy my, czyli Ośrodek Wypoczynkowo Rehabilitacyjny Włókniarz. Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami. Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych. Rozwiązania dotyczące ochrony danych osobowych stosowane w naszej Firmie odpowiadają najwyższym standardom bezpieczeństwa informacji.

DLACZEGO I JAK PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Przy zawieraniu umowy/zameldowaniu w naszym ośrodku i korzystaniu z usług pozyskujemy Państwa dane osobowe. Są to m.in.:

 • nazwisko i imiona
 • miejsce i data urodzenia
 • adres miejsca zamieszkania oraz adres korespondencyjny
 • numer kontaktowy oraz adres e-mail
 • numer ewidencyjny PESEL – w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej
 • nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca – numer paszportu lub karty pobytu

Bez tych danych nie moglibyśmy świadczyć Państwu usług:

 • Realizacji obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 c RODO) w celu np.:
  • wystawiania i przechowywania faktur
  • przechowywania informacji o wykonanych usługach
  • zapewnienia Waszego bezpieczeństwa
  • rozpatrywania reklamacji
 • Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Ośrodka Wypoczynkowo Rehabilitacyjnego Włókniarz (art. 6 ust. 1 f RODO) w celu np.:
  • ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń
  • zawiadamiania właściwych organów
  • odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski, propozycje, uwagi
  • wsparcia obsługi
  • tworzenia analiz, zestawień na nasze wewnętrzne potrzeby (raportowanie, przygotowania propozycji ofert itp.)

Dane te przetwarzamy w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń, o ile przepisy nie nakazują nam wcześniejszego usunięcia danych.
Możemy również przetwarzać Państwa dane w innych celach, jeśli udzieliliście Państwo odrębnej zgody na takie przetwarzanie – np. zgody na działania marketingowe (art. 6 ust. 1 a RODO). Dzięki zgodom marketingowym, w zależności od Państwa decyzji, możemy np.:

 • Prezentować reklamy Ośrodka Wypoczynkowo Rehabilitacyjnego Włókniarz i firm z nami współpracujących. W tym celu możemy analizować dane wedle Państwa uznania
 • Tworzyć zestawienia, analizy, statystyki tego, jak korzystają Państwo z funkcjonalności naszych usług. Informacje te będziemy łączyć z informacjami o innych naszych klientach tak, aby budować anonimowe bazy informacji

Proszę pamiętać, że mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę.
Zebranie powyższych informacji pozwoli nam zaproponować Państwu najkorzystniejsze oferty i rozwiązania dostępne w Ośrodku Wypoczynkowo Rehabilitacyjnym Włókniarz i w firmach, z którymi współpracujemy. Udzielone zgody są niezależne od czasu trwania umowy – od momentu wycofania zgody dane nie będą przetwarzane.
Przetwarzanie w związku z realizowaniem prawnie uzasadnionych interesów Ośrodka Wypoczynkowo Rehabilitacyjnego Włókniarz oraz na podstawie otrzymanej zgody może być wykonywane w sposób zautomatyzowany, pozwalający na prognozowanie preferencji (np. co do jakości ofert i usług).

KOMU PRZEKAŻEMY PAŃSTWA DANE?

Przekażemy je odbiorcom trzecim, jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednią podstawę prawną:

 • Organom państwowym (np.: Prokuraturze, Policji, Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej)
 • Partnerom działającym na nasze zlecenie

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

 • Prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się
 • Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania
 • Prawo dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych
 • Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe. Zakres tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa
 • Prawo do sprzeciwu – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych:
  • na potrzeby marketingu bezpośredniego - zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych w tym celu
  • w szczególnych sytuacjach, jeśli przetwarzamy je w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym. Zaprzestaniemy przetwarzania danych w tych celach, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania
 • Prawo do wycofania zgody – mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu. Proszę jednak pamiętać, że do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane

CZYM SĄ PLIKI COOKIES I DO CZEGO JE WYKORZYSTUJEMY?

Pliki cookies to niewielkie informacje nazywane ciasteczkami, wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy i zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Między innymi, przy wykorzystaniu analitycznych plików cookie, tworzymy zbiorcze statystyki i analizy, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywany jest nasz serwis. Te działania pozwalają nam na stałe udoskonalanie struktury i zawartości portalu, by w jak największym stopniu odpowiadał on potrzebom naszych obecnych i potencjalnych klientów.
Za pomocą technologii cookie zbieramy jedynie anonimowe dane statystyczne, służące do poprawy wygody korzystania z naszego serwisu.


Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego:

 • wysyłając e-mail na adres:
 • telefonicznie pod numerem: +48 598144424
 • wysyłając na adres korespondencyjny: Ośrodek Wypoczynkowo Rehabilitacyjny Włókniarz, ul. Wczasowa 15, 76-270 Ustka, Polska

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
Znajdą nas Państwo pod adresem: Ośrodek Wypoczynkowo Rehabilitacyjny Włókniarz, ul. Wczasowa 15, 76-270 Ustka, Polska